Tổ Chức

Năm học 2016-2017:

LÃNH ĐẠO:

Bà: Mạc Thị Giang – Chức vụ: Hiệu trưởng

Bà: Tráng Hoàng Dung – Chức vụ: P. Hiệu trưởng

CÔNG ĐOÀN:

Bà: Lâm Thị Thúy Ngân – Chủ tịch CĐ

Bà: Nông Thị Hải Hồng – Ủy viên

Bà: Triệu Thị Yến – Ủy viên

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI: Ông: Nông Minh Tới

KẾ TOÁN: Bà: Triệu Thị Yến

VĂN THƯ- Y TẾ: Bà: Lăng Thị Huệ

THƯ VIỆN- THIẾT BỊ DAY HỌC: Ông: Nông Thế Định

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN:

Ông: Nông Hồng Phú – TTCM, Giáo viên Toán-Vật lý

Ông: Lê Huy Cường – Giáo viên Thể dục

Ông: Nông Thế Định – CB Thư viện-Thiết bị DH

Bà: Lâm Thị Thúy Ngân – Giáo viên Toán-Vật lý

Bà: Nông Thị Phương – Giáo viên Sinh-Hóa

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI:

Bà: Nông Thị Hải Hồng – TTCM, Giáo viên Văn-Sử

Bà: Hà Thị Thu Hiền – Giáo viên Văn-Sử

Bà: Hoàng Thị Phương – Giáo viên Anh Văn

Ông: Nông Minh Tới – TPT, Giáo viên Văn- GDCD

Bà: Triệu Thị Yến – Kế toán

Bà: Lăng Thị Huệ – CB Y tế, Văn thư

Năm học 2017-2018:

LÃNH ĐẠO:

Bà: Mạc Thị Giang – Chức vụ: Hiệu trưởng

Bà: Tráng Hoàng Dung – Chức vụ: P. Hiệu trưởng

CÔNG ĐOÀN:

Ông: Hoàng Hiệp – Chủ tịch CĐ

Bà: Triệu Thị Yến – Ủy viên

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI: Ông: Nông Minh Tới

KẾ TOÁN: Bà: Triệu Thị Yến

VĂN THƯ- Y TẾ: Bà: Lăng Thị Huệ

THƯ VIỆN- THIẾT BỊ DAY HỌC: Ông: Nông Thế Định

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN:

Ông: Nông Hồng Phú – TTCM, Giáo viên Toán-Vật lý

Bà: Phùng Thị Dương – Giáo viên Toán-Lý

Ông: Nông Thế Định – CB Thư viện-Thiết bị DH

Bà: Nông Thị Phương – Giáo viên Sinh-Hóa

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI:

Bà: Hà Thị Thu Hiền – TTCM, Giaó viên Văn-Sử

Ông: Hoàng Hiệp – Giáo viên Anh Văn

Ông: Nông Minh Tới – TPT, Giáo viên Văn- GDCD

Bà: Triệu Thị Yến – Kế toán

Bà: Lăng Thị Huệ – CB Y tế, Văn thư