Giới thiệu

20150525_093323

Trường THCS Dương Quang được thành lập năm 1976. Hiện nay trường THCS Dương Quang có cơ cấu tổ chức theo quy định của Điều lệ trường trung học phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường và được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường. Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức và cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường đều được thể chế bằng văn bản và được triển khai thực hiện nghiêm túc. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và chính quyền các đoàn thể phối hợp hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của thành phố Bắc Kạn và tỉnh Bắc Kạn.

*Thông tin đơn vị: TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUANG

– Địa chỉ cơ quan: Xã Dương Quang, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

– Điện thoại: 02093.879.376

– Email: c2duongquang.pgdtxbackan@backan.edu.vn